SUGGESTIOTERAPIA

Hoidon määritelmä:
Suggestioterapia on lyhytterapeuttinen malli, jossa terapeutti rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdollisuuksia hyödyntäen auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Hypnoositila ymmärretään muuntuvana tajunnantilana, mikä kokemuksellisesti on tila selkeän valvetilan ja unitilan välillä. Se on hyvin rentoutunut ja keskittynyt olemisen tunne. Tässä olotilassa yhteistyö tietoisen- ja tiedostamattoman mielen välillä laajenee ja mieli on avoin eri asioiden uudelleen määrittymiseen ja uuden oppimiseen.

Vaikutusmekanismi:
Hypnoosissa ihminen voi ympäristön kuormituksesta vapaana tunnistaa ja muuttaa toimintamallejaan. Sisäisen havaitsemisen herkistyminen vahvistaa itsetuntemusta ja lisää luovuutta. Rentous, joka liittyy yleensä hypnoosiin, tukee elintoimintojen tasapainottumista ja olotilan harmonisoitumista.

Hoitomenetelmä ja -välineet:
"Suggestioterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestioterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestioterapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa." (SHY:n eettinen ohjeistus)

Hoidon historia:
Hypnoosi-sana tulee kreikan kielen unen jumalaa tarkoittavasta sanasta hypnos. Käsitys hypnoottisesta transsista on vanha. Kuvauksia hypnoottisista induktioista eli tekniikoista, joilla pyritään luomaan hypnoottinen tila, löytyy jo muinaisesta Egyptistä, Intiasta, Kiinasta ja Kreikasta. Nykyisin hypnoosin isänä pidetään kuitenkin wieniläistä lääkäriä Franz Anton Mesmeriä (1734 — 1815). Suomen Hypnoosiyhdistys SHY perustettiin vuonna 1970. Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoitus on jakaa asiallista tietoa suggestion, rentoutuksen ja hypnoosin käytöstä. Tieteellinen hypnoosi ry on perustettu vuonna 1959. Yhdistys ottaa varsinaisiksi jäsenikseen ja kouluttaa pääasiassa lääkäreitä, psykologeja ja hammaslääkäreitä. Suomessa on myös muita hypnoosin ja suggestioterapian kouluttajia.

Hoitoon saatava koulutus:
Suomen Hypnoosiyhdistys järjestää rentoutusopastaja-, hypnoosi- ja suggestioterapian koulutusta sekä jäsenilleen jatko- ja täydennyskoulutusta:
Rentoutusopastajan koulutus (1 lukukausi)
Suggestioterapian koulutus (4 lukukautta), joka koostuu hypnoosin menetelmäjaksosta (1 lukukausi), suggestioterapian sovellusjaksosta (2 lukukautta) sekä syventävästä jaksosta (1 lukukausi).
Lisäksi voi hypnoosimenetelmien koulutusjakson (1 lukukausi) suorittaa myös omana opintokokonaisuutena. Opetus järjestetään osana suggestioterapian koulutusta.
Lisäksi yhdistys järjestää yleisöluentoja, julkaisee Hypnologia-lehteä ja alan kirjallisuutta sekä ylläpitää internetsivustoja www.shy.fi.

Suggestioterapian käyttöalueet:
Suggestioterapiaa käytetään terapiatyössä erilaisten pelkojen, jännittämisen, uupumisen, unettomuuden, kivun hallinnan ja ns. psykosomaattisten oireiden hoitoon. Myös erilaiset riippuvuudet kuten tupakka- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa on saatu hyviä tuloksia.
Hypnoosivalmennuksella voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmentamisella voidaan myös tehostaa motivoitumista esim. terveellisiin elintottumuksiin. Urheilu-, esiintymis- ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosin työskentelyn kohdealueita. Oppimiseen ja luovuuden aktivoimiseen hypnoosista on myös apua. Yksi hoidon tärkeimmistä tavoitteista on löytää asiakkaalle sopiva rentoutumistapa.

Pohjois-Kymen Luontaishoitajissa ei ole tällä hetkellä tätä hoitoa tekeviä hoitajia.