Share |

Pohjois-Kymen Luontaishoitajat ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Luontaishoitajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola ja toimialue Pohjois-Kymenlaakso.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on erilaisten täydentävien hoitomuotojen ja terapioiden tunnetuksi tekeminen ja aktivoida ihmisiä kokonaisvaltaiseen terveytensä ylläpitämiseen sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys on avoin ammatissa työskenteleville luontaishoitajille ja itseään alalla kehittäville henkilöille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee täydentäviä hoitomuotoja edistäviä aloitteita ja antaa lausuntoja
 • ylläpitää suhteita muihin täydentäviä hoitomuotja edistäviin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhdistyksiin ja alan muihin tahoihin
 • kehittää täydentäviä hoitomuotoja koskevaa tutkimustoimintaa
 • on mukana Suomessa kehittämässä täydentävien hoitomuotojen koulutus- ja valvontajärjestelmää asiakasturvallisuuden ja -luottamuksen säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi
 • harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • kokoaa alaan liittyvää erilaista materiaalia, kuten erilaisia julkaisuja ja tutkimuksia
Lisäksi:
 • yhdistys järjestää jäsenille keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa
 • yleisöluentoja täydentävistä hoitomuodoista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Liittyminen:
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luontaishoitaja, joka on ammatillisesti pätevä, saanut alansa koulutuksen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksessä on myös kannatusjäseniä, jotka voivat olla luontaishoidoista kiinnostuneet henkilö, oikeuskelpoiset yhteisöt kuten yritykset. Varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Eroaminen/erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on liittymällä yhdistykseen sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varoituksen tai erottamisen kohteena olevalla jäsenellä on kyseistä asiaa käsiteltäessä puhe- ja äänioikeus.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsnille, puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan varajäsenet kolme vähintään (3) enintään kuusi(6).

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole erovuoroisia samana vuonna eli perustavassa kokouksessa varapuheenjohtaja valitaan poikkeuksellisesti vain vuodeksi. Varsinasista ja varajäsenistä on puolet erovuorossa vuorovuosina. Perustavassa kokouksessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, talousvastaavan, tiedotusvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäsen niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava, kaksi yhdessä.

7 § Tilinpäätös ja -kausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään (2) kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta hallitukselle.

8 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Vuosikokous pidetään touko-elokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouskutsu on toimitettava kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille joko kirjallisesti postitse tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 5. Valitaan kokouksen sihteeri
 6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 7. Esitetään yhdistyksen edellisvuoden toimintakertomus
 8. Esitetään yhdistyksen edellisvuoden tilit
 9. Esitetään tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotistoimikaudeksi
 12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotistoimikaudeksi
 13. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotistoimikaudeksi
 14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilit ja hallinnon
 15. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 16. Varsinaisen jäsenten ja kannatusjäsenmaksun määrääminen seruraavalle vuodelle
 17. Esitetään talousarvio seuraavalle vuodelle
 18. Hallituksen esittämät asiat vuosikokoukselle
 19. Muut mahdolliset asiat
 20. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeuteuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Yhdistyksen lakkauttaminen

Jos yhdistys puretaan, tulee ehdotus yhdistyksen purkamiseksi käsitellä yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen tullessa puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat täydetävien hoitomuotojen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.